KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

BİLGİ VE TALEP FORMU

Detaylı bilgi almak için formu doldurun, biz sizi arayalım.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Değerli Hastalarımız;  Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve tarafınızın haklarını korumayı görev ediniyoruz.

Amaç: Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Firmamız tarafından elde edinilen ve işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizi, Veri Sorumlusu sıfatıyla; tıbbi sağlık hizmetleri merkezimizde, fiziki ortamlarda, şirketimize yapılan başvurularda, sosyal medya mecralarında veya yazılı, sözlü veya elektronik ortamda ve internet sitemize ziyaretlerde doldurulan iletişim formu gibi çeşitli kanallar aracılığıyla elde etmekte ve işleyebilmekteyiz. 

KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” olarak, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Veri Sorumlusu: Özel Anadolu Tıbbi Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres : Kazımdirik Mah. 367/2 Sk No:7 Bornova/İzmir

Telefon : 0 232 332 21 12

E-posta : info@geropital.com

 

Şirketimiz Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmasını amaç edinmiştir. Bunlar;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİLERİ, NASIL İŞLENMEKTEDİR?

I. HASTA KABUL

Özel Anadolu Tıbbi Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesindeki Tıbbi Sağlık Hizmetleri Merkezine giriş yaptığınızda öncelikli olarak “Hasta Kabul Formu” ile Ad- Soyad- Telefon Numarası, Adres ve akabinde Saya Sistemine kayıt ile aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; sözleşmesel edimlerimizin ifası amacıyla Hasta Kayıt Bölümündeki personelimiz tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir:

 • İsim Soyisim
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Türk vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici T.C. Kimlik Numarası
 • Adres
 • Cep Telefonu
 • Doğum Yeri ve Tarihi
 • Cinsiyet bilgisi
 • Özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileri

Verilerinizi Hasta Kayıt departmanımıza ilettiğiniz sırada onayınız halinde açık rıza formu imzalanır.

Tüm bu veriler işlenmekle birlikte Kalemzen Yazılım şirketine ait Saya sistemine ve Sağlık Bakanlığı’na anlık olarak aktarılmaktadır.

Verilen açık rıza ve onaylar, reddetme hakkı kullanılarak geri alınıncaya kadar geçerli olacaktır.

II. SAĞLIK HİZMETİ

Kayıt işlemi tamamlanan Hastalarımızın aşağıda belirtilen verileri talep ettikleri sağlık hizmetin sunulması sırasında ve sağlık personeli ve hekimlerimiz tarafından “tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda açıkça öngörülen haller ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Sağlık Uygulama Tebliği ve Hasta Hakları Yönetmeliği ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na dayanarak işlenecek ve Saya programına kaydedilecektir:

Sağlık Verileri (Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri sonucu elde edilen veriler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere)

Tüm bu veriler T.C. Sağlık Bakanlığına ve Kalemzen Yazılım ’e ait olan Saya programına anlık olarak aktarılmaktadır.

Yasal zorunluluk uyarınca Tıbbi Sağlık Hizmetleri Merkezimizde Poliklinik defteri tutulmakta olup tüm hastalarımızın Ad- Soyad ve hastalık teşhisi işbu Poliklinik defterine yazılmakta ve fiziki ortamda saklanmaktadır.

 

III. MUHASEBE

Misafirlerimizin tıbbi hizmetleri tamamlandıktan sonra ilgili sigortalılık durumuna göre misafirlerimizden tıbbi hizmet bedelinin alınması ve fatura düzenlenmesi amacıyla ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki verileri işlenmektedir:

 • İsim Soyisim
 • Banka Hesap Bilgileri
 • Kredi Kartı Numarası
 • Fatura Bilgileri

 

IV. İNTERNET SİTEMİZ

İnternet sitesinde yer alan “ hızlı iletişim” hizmetinden yararlanmak isteyen ilgili kişiler ad- soyad, telefon numarası ve e mail adresi verilerini gerekli alanlara girerek hızlı iletişim talebinde bulunabilirler. Tıbbi Sağlık Hizmetleri Merkezimiz hızlı iletişim talebinizin alınmasının akabinde tarafınız ile en kısa sürede iletişime geçmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL AKTARILMAKTADIR?

 

I. SAĞLIK HİZMETİ

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz Bakanlık, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, ve Bakanlığa bağlı sair birimler olmak üzere yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından ya da Saya ve benzeri otomatik sistemler kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlara bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında, tıbbi teşhis ve tedavi için;

 İş birliği içerisinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışındaki laboratuarlar, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlara,  SGK tabiiyetindeki hastalar için SGK’ya, özel sigortanızı kullanmanız halinde üyesi olduğunuz sigorta şirketinize, faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuza, sevk edilmeniz gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşuna, ve yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla ve “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,” hukuki sebeplerine dayanarak aktarılacaktır.

 

II. ÜÇÜNCÜ GERÇEK/TÜZEL KİŞİLERDEN ALINAN HİZMETLER

Taşeronlarımız, iş ortaklarımız, çalışmakta olduğumuz avukatlar, mali müşavirlerimiz, danışmanlar, denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ve üçüncü gerçek/tüzel kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer tüzel/gerçek kişiler ile sadece alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve hizmet süresince KVKK’nın gereği olan tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarına dair beyanın alınması ön koşuluyla aktarılabilmektedir.

 

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kanun ve sair mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz.

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi …………………………… linkinde bulunan Başvuru Formu’ nu doldurup imzalayarak bu metnin başında yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta yahut noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler ile konuya ilişkin bilgi ve belgeler eklenmeyen başvuru formları dikkate alınmayacaktır. Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından noter onayı ile düzenlenmiş vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir.  Detaylı bilgi Politikalar kapsamında bilgilerinize sunulmuştur.